Rechtspositie bij erfopvolging zonder testament

Rechtspositie bij erfopvolging zonder testament

Het Nederlandse wet bevat tal van wet- en regelgeving en is onderverdeeld in negen paragrafen en vele paragrafen, titels en ondertitels. Het erfrecht regelt het recht hoe de eigen goederen en de beschikbare rechten na het overlijden in de gemeenschap van erfgenamen moeten worden verdeeld. De individuele wetten voor erfrecht omvatten het recht om erfgenamen te bepalen, een erfenis op zich te nemen en een erfenis af te wijzen. Het bevat ook de regels over de erfopvolging, die plaatsvindt bij het ontbreken van een testament of een erfovereenkomst.

Als er geen familieleden zijn of als de erfenis wordt afgewezen door alle personen in de gemeenschap van erfgenamen, erft de Belastingdienst. Succes bij erfenis hangt af van de mate van verwantschap met de overledene. Echtgenoten en levenspartners hebben een bijzondere positie en hebben recht op erfrecht, mits zij niet bij testament zijn uitgesloten van erfrecht.

Wat is rechtsopvolging zonder testament?

Als een overledene geen testament of testament heeft achtergelaten, geldt automatisch de erfopvolging. Wie erft wat zonder testament? De erfopvolging is bedoeld om ervoor te zorgen dat er, ondanks een ontbrekend testament, één of meer erfgenamen zijn. Maar hoe wordt bij een erfenis zonder testament rekening gehouden met de erfgenamen? Welk wettelijk erfrecht de nabestaanden uiteindelijk hebben, hangt af van de rangorde, waarbij de erfgenamen in volgorden worden verdeeld:

 • Erfgenamen van de eerste orde: kinderen en kleinkinderen van de erflater.
 • Erfgenamen van de tweede orde: ouders, broers en zussen, neven en nichten van de erflater. Gescheiden ouders zijn ook erfgenamen van de tweede orde.
 • Erfgenamen van de derde orde: grootouders, ooms, tantes, neven en nichten van de erflater.

In het geval van een erfenis zonder testament, sluiten erfgenamen van de vorige bestelling erfgenamen van een volgende bestelling uit. Familieleden zijn echter geen schoonouders of schoonzus of echtgenoot. Bij wettelijke erfopvolging zonder testament heeft de echtgenoot echter een wettelijk echtelijk erfrecht.

Volgens het regelgevend systeem hebben de nabestaanden van de erflater recht op erfrecht, waarbij het vertegenwoordigingsbeginsel het erfrecht van de individuele erfgenamen binnen de erfgenaam bepaalt. De vertegenwoordiger van een orde sluit dus de andere erfgenamen van dezelfde orde uit. In het geval van een erfenis zonder testament betekent dit concreet het volgende:

 • Ten eerste erven echtgenoten en kinderen.
 • Als de erflater niet getrouwd is, erven alleen de kinderen.
 • Als een kind overlijdt, erven hun kinderen (kleinkinderen van de erflater).
 • Als de erflater geen kinderen of echtgeno(o)t(e) heeft, erven zijn ouders.
 • Als de ouders al overleden zijn, erven de broers en zussen van de erflater.
 • Als de broers en zussen ook zijn overleden, erven nichten en neven.
 • Als de erflater geen broers of zussen heeft en dus ook geen neven of nichten, dan erven de grootouders.
 • Als de grootouders zijn overleden, erven de tantes of ooms.
 • Zijn alle tantes en ooms al overleden, dan krijgen neven en nichten de erfenis.
 • Als neven en nichten ook zijn overleden, erven oudooms en tantes.
 • Als er geen erfgenamen zijn volgens wettelijke erfopvolging zonder testament of testament met een andere begunstigde, erft de staat.

Meer informatie omtrent deze latige materie kun je onder andere vinden op de website van erfrechtonline.